Ann Stroo – Sacramentsstraat 25 – 8300 Westkapelle (Knokke-Heist) – 0495/200859 – info@love2cook.be – www.love2cook.be
BE 0677 338 231 – rek.nr.BE90 7507 0032 7432.

workshops – demonstraties – verkoop huishoudhulp – Thermomix en Kobold

1. Algemene voorwaarden
1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en door ons ondertekend, zijn deze voorwaarden steeds van toepassing en
primeren zij boven de eventuele voorwaarden van onze klant. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden
en de bijzondere voorwaarden van het contract, zullen deze laatste primeren
1.2. Wij nemen geen verantwoordelijkheid wegens beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke zaken
1.3. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de
schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een
intrest gelijk aan de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% per jaar,
vanaf de vervaldag.
1.4. In geval van foutieve niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het
bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij
toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten
1.5. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Brugge, zelfs wanneer de betaling bedongen is
met cheques of wissels.

2. Workshops
2.1. Een inschrijving voor een workshop is pas definitief 1) na schriftelijke bevestiging van onzentwege en 2) na betaling van
het inschrijvingsgeld door de klant. Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden binnen de 7 dagen na verzoek hiertoe
2.2. Indien de klant nalaat om het gevraagde inschrijvingsgeld tijdig te betalen, dan hebben wij het recht om de inschrijving als
geannuleerd te beschouwen
2.3. Indien de klant om welke reden ook niet aanwezig is of kan zijn op een workshop, dan is hij niet gerechtigd op terugbetaling
van het inschrijvingsgeld maar heeft de klant wel het recht om een vervanger te sturen. Indien de klant niet aanwezig is en
om welke reden ook, het inschrijvingsgeld niet vooraf heeft betaald, dan is hij ons een schadevergoeding gelijk aan het
bedrag van het inschrijvingsgeld verschuldigd
2.4. Uiterlijk tot één maand voor de voorziene datum van een workshop, zijn wij gerechtigd om de datum van een workshop te
wijzigen zonder dat de klant gerechtigd is op terugbetaling van het lesgeld. Indien wij de datum van de workshop na deze
termijn nog zouden wijzigen, dan is de klant gerechtigd op terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld of kan de klant
er voor kiezen om de workshop op de alternatieve datum te volgen
2.5. Bij geval van overmacht, bv door ziekte van de lesgeefster, ontvang je een waardebon die je kunt gebruiken om te herinschrijven voor een andere workshop of voor de vervangende data voorgesteld door Love2cook.be

3. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. Prijzen

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten, bij uitzondering van bepaalde acties duidelijk vermeld op de site. De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling wordt verzonden. Binnen België betaal je 7,00€ voor bestellingen. Aanbiedingen gelden zolang ze op de website zijn opgenomen. Prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. Love2cook.be kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk of zetfouten.

5. Bestelling

Na het plaatsen van je bestelling, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar binnen de twee werkdagen bericht van. Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden via de webshop. Er worden geen bestellingen (noch wijzigingen of toevoegingen aan online geplaatste bestellingen) aanvaard via telefoon, e-mail, facebook of andere media.

6. Betaling

Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan je kiezen tussen verschillende betaalmogelijkheden. Goederen worden pas klaargemaakt op het moment dat de betaling geregistreerd werd bij Love2cook.be. Indien de bestelling niet onmiddellijk betaald wordt is er steeds een risico dat de goederen bij het ontvangen van de betaling niet meer voorradig zijn. Je wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

7. Levering

Na ontvangst van de betaling, wordt het pakje binnen de twee werkdagen verstuurd. OPGELET: bij betaling via overschrijving kan het enkele dagen duren voor het bedrag op onze rekening staat. Alle enveloppen en pakjes worden verzonden met Bpost. Binnen België wordt de leveringstermijn geschat op drie werkdagen, maar dit is niet bindend. Love2cook.be is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes (bvb. Kerstmis) bij de transporteurs. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging veroorzaakt door de verkoper. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en geeft aanleiding tot extra kosten ten laste van de koper. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten

8. Verzakingsrecht – retourneren

Je hebt het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na de levering van de producten. Wil je van dit recht gebruik maken, dan moet je de goederen in originele staat en verpakking, op eigen risico en eigen kosten terugsturen naar Love2cook.be – Sacramentsstraat 25 – 8300 Knokke-Heist, België. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de artikelen in ons bezit hebben. .

9. Klachten

Klachten in verband met foutieve levering worden in aanmerking genomen als ze binnen de acht dagen na levering worden gemeld. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden (info@love2cook.be). Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

10. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

11. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

12. Risico van verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via de transporteurs. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

13. Persoonsgegevens

Door het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien je hiertoe uitdrukkelijk akkoord ging. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. Je hebt te allen tijde het recht om je te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie kan je je wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

14. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgische recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

15. Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

16. Het gebruik van beelden uit de webshop

Delen van foto’s uit de webshop is enkel toegestaan, mits naamsvermelding (Love2cook.be) én toevoegen van een duidelijke link naar www.love2cook.be

17. Nieuwsbrief

Love2cook.be verklaart dat de gegevens van privé personen en bedrijven volgens de GDPR wetgeving met de grootste zorg en beveiliging behandeld worden en niet doorgeven worden aan derden. Zich uitschrijven is altijd mogelijk via unsubscribe onderaan de ontvangen nieuwsbrief.

18. Privacy beleid

Lees alles over hoe we omgaan met uw persoonlijke data op ons privacy beleid op Privacy Policy – Love2Cook.

Love2cook.be, Stroo Ann, behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen